Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jacques Kok persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Jacques Kok inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Jacques Kok zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fotografie Jacques Kok
Scheefkelk 12
www.fotokok.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jacques Kok verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • geen

Verwerkingsgrond

Jacques Kok verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Jacques Kok met betrokkene heeft gesloten;
 3. Jacques Kok een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van Jacques Kok, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Jacques Kok aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Jacques Kok verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jacques Kok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Jacques Kok zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Jacques Kok houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: indien niet meer gewenst
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: indien niet meer gewenst
 • Telefonisch contact: indien niet meer gewenst
 • Informeren over wijzigingen van diensten: indien niet meer gewenst

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Jacques Kok of door middel van telefoon of e-mail. Jacques Kok zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Jacques Kok vastgelegde persoonsgegevens

Jacques Kok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jacques Kok. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Jacques Kok onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Jacques Kok meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Jacques Kok onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Jacques Kok via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jacques Kok schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). 

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018

U kunt deze privacyverklaring ook downloaden

Contact

Scheefkelk 12
6922 HH Duiven
0316 - 267579
06 - 51721179
info@fotokok.nl

Volg ons op

linkedin facebook twitter instagram 

Openingstijden

Wij zijn door de weeks bereikbaar tijdens kantooruren. We werken alleen op afspraak, dat kan ook ‘s avonds of in het weekend.

fotograaf-duiven, fotograaf-arnhem, fotograaf-zevenaar, fotograaf-westervoort, bruidsfotografie, portretfotografie, bedrijfsfotografie, reclamefotografie

 

Lid van...

lindus  oka 
mkbduiven  DuPho